تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۹
plusresetminus
حزب الله:کارشناس نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: قبل از انجماد سبزیجات و میوه ها در فریزر، آنها را آنزیم زدایی کنید تا تازگی خود را حفظ کرده و بافت سفت و سختی پیدا نکنند.
۰
کد مطلب : ۲۵۲۶۶۱
سبزیجات را قبل از انجماد در فریزر "آنزیم زدایی" کنید
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،مهندس لاله مظفری اظهار کرد: آنزیم زدایی(بلانچینــگ ) نوعــی فرآینــد پخــت اســت کــه در آن مــواد غذایــی، بــه ویــژه ســبزیجات یــا میــوه، بــه میــزان بســیار انــدک در آب جــوش پختــه شــده و پس از بیــرون آوردن از اب جوش، داخــل آب یــخ فــراوان غوطــه‌ور شده و یــا زیــر جریــان آب ســرد قــرار مــی گیرنــد(شــوک دادن یــا تــازه ســازی) تــا فرآینــد پخــت متوقــف شــود.
وی افزود: آنزیــم زدایــی مــواد غذایــی کمــک مــی کنــد کــه مــواد غذایــی بــا گذشــت زمــان کیفیــت خــود را در اثر آنزیم های طبیعی موجود در سبزیجات و میوه جات از دســت ندهنــد. 
وی گفت: این عمل(آنزیم زدایی) همچنیــن بــرای حفــظ رنــگ و طعــم مــواد مغــذی بــکار مــی رود.
 به گفته مظفری مزایــای دیگــر آنزیــم زدایــی شــامل آفــت زدایــی و کاهــش میکــروب هــای موجــود اســت. 
وی گفت: توصیه می شود قبل از انجماد سبزیجات و میوه ها در فریزر، آنها را آنزیم زدایی کنید تا تازگی خود را حفظ کرده و بافت سفت و سختی پیدا نکنند.
منبع : ایسنا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین